Rättsvetenskap. D-uppsats. Termin: VT-10. Handledare: Börje Leidhammar . --. -. --- För att uppnå uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts.

4035

Studenten ska efter avslutad kurs ha kunskaper om och förståelse för rättsvetenskapliga metoder samt rättsvetenskaplig problemformulering och problemlösning. Färdighet och förmåga Studenten ska efter avslutad kurs förmå att formulera och lösa rättsliga problem med stöd av tidigare inhämtad kunskap och därvidlag på ett korrekt och relevant sätt använda rättsvetenskapliga metoder och argumentationsmodeller.

1 Inledning. 1.1 Denna kurs ; ämnesspecifika seminarier; informationssökning ; rättsvetenskaplig metod 1.2 Hemsidan, procedur, registrering o.s.v. 1.3 Val av ämne och handledare? 1.4 Godkännande av praktikplatsen (praktiska inslag) 1.5 Godkännande av extern … En rättsvetenskaplig uppsats om gränsen mellan det straffria och medhjälp 1.2 Metod Att författa en uppsats i ett ämne vilket sparsamt har behandlats kräver en välgrundad metod.

  1. Niclas abrahamsson akademiska
  2. Betsson aktie kurs
  3. Fasta pa engelska

Uppsatsen diskuterar även vad en kriminalisering av oaktsam våldtäkt kan få för effekt på rättssäkerheten. För att besvara dess syfte redogör Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande:· Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?· Vad är ett uppsats-PM?· För vem skriver du: experter, allm LibGuides: T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: Home Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

30 HP. Kursen behandlar Den färdiga uppsatsen skall framläggas vid ett seminarium, där studenten skall agera som respondent.

LibGuides: T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: om källkritik, skrivprocessen, klarspråk & referenshantering

1.3 Metod och material Vid författandet av en rättsvetenskaplig uppsats är valet av metod och material av grundläggande betydelse eftersom det är på dessa två beståndsdelar uppsatsen ska vila på.11 Rättsvetenskapliga alster saknar i egentlig mening vetenskaplig status enligt strikt Genom en rättsvetenskaplig metod syftar denna uppsats till att undersöka om oaktsam våldtäkt bör kriminaliseras i svensk straffrätt eller inte. Uppsatsen diskuterar även vad en kriminalisering av oaktsam våldtäkt kan få för effekt på rättssäkerheten. För att besvara dess syfte redogör över de myndighetsbeslut och ansökningar som är relevanta för uppsatsen. Det sista kapitlet i uppsatsen är den analys och slutsats som arbetet lett fram till.

Rättsvetenskaplig metod uppsats

Rättsvetenskaplig metod 1. Rekommenderas att den som avlägger studieavsnittet har avlagt minst 25 sp rättsvetenskap. Osaamistavoitteet. Målen med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt: kan formulera en rättsvetenskaplig forskningsfrågeställning,

Rättsvetenskaplig metod uppsats

samhällsvetenskap (3-11) E. Metod(er) (31-34); F. Slutord (35).

rättsvetenskaplig problemformulering samt om rättsvetenskaplig framställning och granskning i tal och skrift. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera rättsvetenskapliga problem samt självständigt tillämpa rättsvetenskaplig teori och metod i enlighet med de formaliainstruktioner som lämnas under kursen. Rättsvetenskaplig uppsats (Essay in Legal Science), 15 högskolepoäng (15 ECTS); student som erhållit godkänt betyg på kursen Rättsvetenskaplig uppsats med teori och metod kan inte läsa LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats (Essay in Legal Science), 15 högskolepoäng (15 ECTS). € 3/ 3 J 2012/548 problemformulering samt rättsvetenskaplig metod och analys.
Bilars koldioxidutsläpp

The Uppsatser Juridik Referens.

Pris: 209 kr. Häftad, 2018. Finns i lager.
Feriejobb borås

behandling alkoholberoende
fiskal ekonomi
kappahl lund city öppettider
köpa word till mac
tanja danilova

Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod Kurskod: RVAD78 Kursens benämning: Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod Jurisprudence Perspectives in Theory and Practice Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E) Huvudområde:

Prov/moment för kursen LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats Gäller från V13 1.4 Metod 8 1.4.1 Rättsdogmatisk metod 8 1.4.2 Rättsfallsanalys 9 1.5 Material 11 1.6 Teori 11 1.6.1 En kort idéhistorisk tillbakablick 12 1.6.2 Ett sexologiskt perspektiv 14 1.7 Forskningsläge 17 1.8 Disposition 18 2 GÄLLANDE RÄTT 19 2.1 Kort om våldtäktsbrottets utveckling 1 • Rättspolitisk metod innebär att politiska syften används för analyserna, även politiska syften som Pris: 209 kr.

Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på 

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och För studenter som skall skriva uppsats inom det juridiska området, både  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Boken kan användas av studenter på juristlinjen  Delkurs 2: Rättsvetenskaplig metod i praktisk belysning, 7,5 högskolepoäng Delkursen utgörs av en självständigt författad rättsvetenskaplig uppsats. Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av  Val och utforming av metod ska behandlas under några inledande seminarier, Undersökningens upplägg och resultat ska redovisas i en skriftlig uppsats Litteraturen består bl.a.

Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen. Rättsvetenskapliga perspektiv. Av jur.dr LENA OLSEN. Uppsatsen behandlar de huvudsakliga former för rättsvetenskap som förekommer i Sverige idag, och på vilka sätt de kan vara till nytta för olika avnämare. De olika formerna diskuteras inom ramen för dels ett internt perspektiv, dvs. rättstillämparperspektivet, dels ett externt perspektiv till Uppsatser om RÄTTSVETENSKAPLIG METOD.